Aktiebeskatning

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

 • Indholdsfortegnelse

  6 punkter

 • Læsetid

  6 minutter

 • Siden er opdateret

  27/05-2024

Hvis du sælger aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, er gevinsten skattepligtig som aktieindkomst. I denne tekst kan du læse mere om, hvornår værdipapirer beskattes som aktieindkomst, samt hvor meget aktieindkomsten beskattes med.

Aktier og andre værdipapirer

En aktie er en ejerandel eller andelsret i et aktieselskab, men begreber dækker imidlertid også over andre værdipapirer, som du skal være opmærksom på, bliver beskattet på samme måde som aktier. For eksempel bliver du beskattet af anparter i et anpartsselskab. Du kan se her (http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1843365&vId=0), hvilke værdipapirer, du ikke kan sælge skattefrit.

Aktiebeskatning

Vi giver ikke finansielle råd og investering er altid på eget risiko. Der er altid en risiko for at miste sine penge, når du investerer i aktier.

Skattefrie salg

Det er muligt at sælge visse børsnoterede aktier og investeringsbeviser skattefrit, såfremt samtlige af følgende fire betingelser er opfyldt:

 • Kursværdien af alle dine børsnoterede aktier per 31. december 2005 var højest 136.6000 kroner (for ægtefæller udgør beløbet 273.100 kroner).
 • Du har købt aktierne før den 1. januar 2006.
 • Aktierne var børsnoterede per 31. december 2005 og er fortsat optaget til handel på et reguleret marked ved et salg.
 • Du har ejet aktierne i mindst tre år, når du sælger dem.

(Kilde: SKAT.dk)

Værd at bemærke er desuden, at når du opfylder disse betingelser for ikke at skulle betale skat af gevinsten, kan du omvendt ikke trække tab fra eller fremføre tab til senere år på din selvangivelse.

Aktieindkomst

Du opnår en aktieindkomst, hvis du opnår et afkast fra aktier enten i forbindelse med udbetaling af aktieudbytte eller som en kapitalgevinst ved salget af værdipapiret. Aktieindkomsten kan både være positiv og negativ i den forstand, at du både kan tjene og miste penge. Aktieindkomsten kan omfatte aktieudbytte fra danske såvel som udenlandske selskaber samt fortjenester og tab ved salg.

Beskatning

Om et værdipapir bliver beskattet af reglerne for aktieindkomst afhænger af, hvilket type værdipapir, der er tale om. Det er vigtigt at skelne mellem aktier og investeringsbeviser og særligt, hvordan investeringsbeviserne er opbygget. Er der tale om aktier, som er ejet privat for frie midler, bliver disse beskattet som aktieindkomst.

Er der derimod tale om investeringsbeviser, afhænger beskatningen af, hvorledes disse er opbygget. Er de for eksempel baseret på aktier, bliver de beskattet som aktieindkomst, men er de opbygget på obligationer, beskattes de som kapitalindkomst.

Derudover er det også vigtigt, at du skelner mellem aktier, som er handlet for ”frie midler” og aktier, som er handlet gennem pensionsmidler. Sidstnævnte beskattes nemlig ikke som aktieindkomst, hvorfor der gælder andre regler herfor.

Satsen for beskatningen

I 2016 beskattes positiv aktieindkomst, alle former for gevinst, med 27% af de første 50.600 kroner. Al aktieindkomst derover beskattes med 42%. Det er denne overgang, der kaldes progressionsgrænsen.

For personer, der indgår i et ægteskab, gælder imidlertid den dobbelte progressionsgrænse, hvorfor de første 101.200 kroner i 2016 bliver beskattet med 27%, og al aktieindkomst derover beskattes med 42%.

Selve aktiebeskatningen

Aktieindkomsten og dermed skattegrundlaget opgøres på baggrund af forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen af aktierne samt eventuelt udbetalt udbytte. Det er således dette beløb, som beskattes med ovennævnte satser på enten 27% eller 42% alt afhængig af, hvor stor en aktieindkomst man har. Derudover er hovedreglen, at gevinst og tabt gøres op efter gennemsnitsmetoden.

Aktieindkomsten bliver desuden beskattet i det indkomstår, hvor aktieindkomsten er blevet realiseret.