Få hjælp til at læse dit årsregnskab

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

Få hjælp til at læse dit årsregnskab

Årsregnskaber kan være svære at læse og forstå, når man ikke er hverken reviser eller vant til at læse regnskaber. Du kan dog let forstå det vigtigste i din virksomheds årsregnskab, hvis du blot kender til nogle få centrale begreber, som denne tekst vil introducere dig for.

Sådan finder du årsregnskabet

Du kan til enhver tid finde din virksomheds årsregnskabwww.cvr.dk, som er Det Centrale Virksomhedsregister og statens stamregister for virksomhedsoplysninger. Registret indeholder desuden oplysninger om branche, antallet af medarbejdere og virksomhedens produktionsenheder.

Dette består et årsregnskab af

Årsregnskabet består af to dele: En beretning og et regnskab. Beretningen beskriver årets udvikling i virksomheden og leverer et bud på, hvad fremtiden vil bringe.

Selve regnskabet er sammensat af: 1) Enresultatopgørelse, som fortæller om indtægter og udgifter i det seneste regnskabsår. 2) Enbalance, som viser værdien af det, som virksomheden ejer, det vil sige aktiverne samt det, den skylder, det vil sige passiverne. 3) En pengestrømsopgørelse, som udarbejdes for at illustrere virksomhedens pengestrømme, også kaldet cash flow, som har fundet sted i årets løb.

Denne giver således en et overblik over virksomhedens økonomiske tilstand og kan bruges til at vurdere, om virksomheden er i stand til at skabe likviditet, som endvidere er et udtryk for, om virksomheden er i stand til at købe varer og betale sin regninger her og nu.

Resultatopgørelsen udspecificeret

Resultatopgørelsen er som nævnt selskabets opgørelse over indtægter og udgifter. Ved at se nærmere på bruttoresultatet, som også kaldes dækningsbidraget, kan du se, hvad der reelt set er tilbage af selskabets omsætning, når de variable omkostninger, som også kaldes produktionsomkostninger, er trukket fra.

Det såkaldte koncernresultat er bundlinjen i selskabets årsregnskab, hvilket vil sige overskuddet. Det er vigtigt at se på, om overskuddet har udviklet sig i en positiv retning i de seneste fem år, eller om selskabet har haft problemer med at skabe resultat år efter år.

Balancen udspecificeret

Værd at bemærke til balancen er, at den er et udtryk for et øjebliksbillede af selskabets finansielle situation den dag, årsregnskabet bliver udarbejdet. Balancen viser sammenhængen mellem aktiverne, som omfatter maskiner, varelager, pengebeholdning og passiverne, som omfatter egenkapital, gæld og skat.

Aktiver udspecificeret

Aktiverne er som nævnt selskabets værdier og opdeles i yderligere to grupper: anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiverne består af de værdier, der ikke sådan uden videre kan omsættes til penge, hvis selskabet skulle få brug for rede penge og omfatter for eksempel selskabets bygninger, maskiner og inventar. Omsætningsaktiverne består derimod af de værdier, der let kan omsættes til rede penge og omfatter eksempelvis kassebeholdningen, varelageret og tilgodehavenderne.

De forskellige poster i regnskabet

Her får du en lister over de vigtigste poster og en medfølgende forklaring, som kan klæde dig på til at læse og forstå et årsregnskab.

Omsætning

Omsætning er det samlede beløb, der er solgt for i hele perioden for årsregnskabet.

Resultat

Årets resultat er al omsætning fratrukket udgifter, herunder også skatter.

Egenkapital

Egenkapital er et udtryk for selve virksomhedens værdi. Det er groft sagt summen af alle virksomhedens ejendele minus virksomhedens eventuelle gæld.

Nettoomsætning per medarbejder

Nettoomsætningen per medarbejder illustrerer, hvor meget medarbejderne i gennemsnit har bidraget med til årets omsætning. Tallet findes ved, at man tager årets omsætning og dividerer det med antallet af medarbejdere i virksomheden.

Nettoresultat per medarbejder

Netteresultat per medarbejder illustrerer, hvor meget medarbejderne i gennemsnit har bidraget med til årets resultat. Tallet findes ved, at man tager årets resultat og dividerer det med antallet af medarbejdere i virksomheden.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger er alle omkostninger til personalet, hvilket tæller løn, pension og andre udgifter, som er direkte forbundet med personalet.