473.452
brugere hjulpet af MONEYBANKER.dk
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

🔶 Bliv bekendt med Finanstilsynet

Finanstilsynet er en myndighed, som blev dannet i 1988, og som hører under Erhvervs- og Vækstministeriet. Dets primære opgave er at føre tilsyn med alle væsentlige typer af finansielle danske virksomheder samt markedet for værdipapirer i Danmark.

🔶 Historien bag

Finanstilsynet blev dannet på baggrund af en sammenlægning af tre parter: 1) Tilsynet med Banker og Sparekasser fra 1919, 2) Forsikringstilsynet fra 1922 og 3) Realkredittilsynet fra 1981.

Finanstilsynet ledes af en direktion på fire medlemmer, hvoraf direktøren står til ansvar over for Erhvervs- og Vækstministeriet. Bevillingen ligger på Finansloven fra 2013.

🔶 Ansvarsområder

Tilsynet med finansielle virksomheder omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, forsikringsmæglere, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, fondsmæglerselskaber og investeringsforeninger. Finanstilsynet sikrer, om disse virksomheder overholder den finansielle lovgivning ved blandt andet at aflægge inspektionsbesøg.

Ansvarsområder
Tilsynet med markedet for værdipapirer omfatter tilsyn med fondsbørsen, værdipapirmæglervirksomheder, pengemarkedsmæglervirksomheder, clearingvirksomheder og værdipapircentraler.

🔶 Konkrete arbejdsopgaver

Finanstilsynet bidrager også til udformningen af den finansielle lovgivning og indsamler og formidler viden om den finansielle sektor. Formålet er at sikre og oprêtholde tilliden til sektoren i samfundet, hos virksomheder og hos forbrugerne. I en rapport om mål og resultatplan for 2016 for Finanstilsynet listes opgaverne for tilsynsvirksomheden som følgende:

🔶 Formål med Finanstilsynet

Det overordnede formål med Finanstilsynet er at varetage samfundets, investorers og indskyderes interesse i en velfungerende og tillidsvækkende finansiel sektor. Det er derfor Finanstilsynets opgave at kontrollere, at gældende regler overholdes og sikre, at virksomhederne opfylder krav med hensyn til solvens og soliditet - altså at de er betalingsdygtige og pålidelige. Derudover skal Finanstilsynet kontrollere, hvorvidt forretningsgangene og kontrolsystemerne er i overensstemmelse med gældende regler.

Finanstilsynet har desuden en række internationale opgaver i form af at skulle varetage danske interesser i internationale forhandler om aftaler og i øvrigt at repræsentere Danmark på den internationale scene.

🔶 Rettigheder

Finanstilsynet har vidtgående beføjelser, som betyder, at tilsynsvirksomheden kan opkræve alle de oplysninger og dokumenter fra virksomheder, som er nødvendige for Finanstilsynets arbejde. Afgørelserne kan efterprøves ved Erhvervsankenævnet eller domstolene.

Rettigheder
Derudover kan Finanstilsynet give påbud om berigtigelse af lovstridige forhold, påbyde foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på økonomiske forhold, inddrage tilladelsen for at drive virksomhed for banker, realkreditinstitutter eller forsikringsselskaber, anmelde betalingsstandsning eller indgive konkursbegæring.

🔶 Ny 2020-strategi

Med en ny strategi har Finanstilsynet frem mod år 2020 sat fokus på syv centrale områder, som skal sikre den berettigede tillid til det finansielle system. De syv punkter lyder som følgende: